Numer 2/2015

Spis treści

 1. Dorosiewicz S. – Koniunktura w krajowym transporcie ciężarowym. Stan w roku 2014 i dalsze prognozy
 2. Waśkiewicz J., Gis W., Menes E. – Wstępna ocena ekonomiczna wykorzystania biometanu w miejskim transporcie autobusowym. Studium przypadku
 3. Menes M. – Ewolucja polskiego ciężarowego transportu samochodowego w latach 1989-2013
 4. Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A. – Młodzież jako podmiot działalności edukacyjnej w kontekście polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego Unii Europejskiej na lata 2011-2020
 5. Jankowska-Karpa D., Wnuk A. – Strategie planowania podróży, jako narzędzie poprawiające bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym
 6. Moćko W. – Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu do oceny wpływu wstępnych obciążeń zmęczeniowych na rozkład odkształcenia i zmiany właściwości wytrzymałościowych stali DP500

Contens

 1. Dorosiewicz S. – Business situation in the national freight transport. status in the year 2014 and further outlooks
 2. Waśkiewicz J., Gis W., Menes E. – Preliminary economic evaluation of the use of biomethane in the urban bus transport system. Case study
 3. Menes M. – Evolution of the polish freight road transport in the years 1989- 2013
 4. Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A. – The youth as the object of the educational activities in the context of the road traffic safety policy of the European Union for the years 2011-2020
 5. Jankowska-Karpa D., Wnuk A. – Travel planning strategies, as a tool improving safety of children in the road traffic
 6. Moćko W. – The use of digital correlation of the image to evaluate the impact of initial fatigue loads on the strain distribution and changes in the strength properties of DP500 steel