Instytut Transportu Samochodowego

Dyrektor ITS

 

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS

Dyrektor
Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. (0 22) 43 85 400

 

 

 

 

 

Gospodarka wolnorynkowa mobilizuje Instytut Transportu Samochodowego do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Spełnienie tych wymagań zapewnia funkcjonowanie zgodne ze światowymi standardami. Potwierdzenie stanowią uzyskane przez ITS certyfikaty, w tym najważniejszy - potwierdzający spełnienie wymagań ISO 9001.
Podstawę dobrego imienia Instytutu i jego pozycji stanowi wysoki poziom merytoryczny realizowanych prac oraz zapewnienie zleceniodawcom rzetelnych i obiektywnych wyników badań.

Dorobek naukowy zgromadzony w Instytucie wymaga ochrony przed zagrożeniami. W tym celu podjęto działania mające zapewnić ochronę własności intelektualnej oraz informacji powierzanych nam przez partnerów. Przejawiają się one wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (wg wymagań PN-EN ISO 27001:2007). Inicjatywa ta stanowi dowód dalekowzrocznej polityki Dyrekcji ITS. Potwierdzeniem wiarygodności i zaufania w zakresie powierzanych Instytutowi informacji jest również spełnienie wymagań ustawy o informacjach niejawnych. Kadra jednostki posiada stosowne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

Sukces Instytutu związany jest z bieżącą analizą zadowolenia klientów oraz partnerów.
ITS podejmuje skuteczne działania marketingowe, które zapewniają i utrwalają wiodącą rolę jednostki w dziedzinie transportu drogowego. Są to również działania o charakterze naukowym przejawiające się organizacją konferencji oraz prestiżowych międzynarodowych kongresów (np. EUROPEAN KONES).

Obecność Polski w Unii Europejskiej otworzyła nowe perspektywy naukowe i poznawcze. Możliwe stało się pozyskiwanie funduszy międzynarodowych na realizację europejskich projektów badawczych. Instytut pełni też rolę Branżowego Punktu Kontaktowego Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych.

Właściwe projektowanie i późniejsza realizacja planów krótko i długoterminowych wymusza opracowywanie perspektywicznych programów prac Instytutu. Realizacji tych celów sprzyja nowoczesny sposób zarządzania poprzez cele i zadania oraz ujęcie działania organizacji w sposób procesowy. Instytut przy efektywnym gospodarowaniu zasobami zachowuje dbałość o zgodność działania z ustawą prawo o zamówieniach publicznych oraz dyscyplinę finansów publicznych. Sprawne i niezawodne funkcjonowanie ITS to także spełnienie wymagań związanych z infrastrukturą informatyczną. Poprzez właściwe zarządzanie zasobami ITS stał się kluczowym partnerem organów administracji państwowej w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

Realizując jedno z podstawowych działań statutowych, Instytut Transportu Samochodowego rozpowszechnia dorobek naukowy, poprzez publikacje w kwartalniku "Transport Samochodowy", instytutowych periodykach, informatorach i opracowaniach z wykonanych prac.

Instytut Transportu Samochodowego to nowoczesny instytut badawczy.

Marcin Ślęzak

 

© Copyrights 2009: Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie prawa zastrzezone.