Instytut Transportu Samochodowego

Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie

z dniem 13 października 2017 r. ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta

w dziedzinie: nauki techniczne - transport, logistyka

I. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Ustawa o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 z późn. zm.) oraz posiadać:

 1. Tytuł zawodowy magistra inżyniera w obszarze nauk technicznych (transport, logistyka).
 2. Co najmniej 3 recenzowane publikacje naukowe w wydawnictwach lub czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.
 3. Udział w konferencjach naukowych lub seminariach naukowych.
 4. Znajomość zakresu tematyki realizowanej w Centrum Telematyki Transportu ITS.
 5. Wiedzę z zakresu wykorzystania symulatorów jazdy w badaniach naukowych związanych z transportem drogowym.
 6. Doświadczenie w realizacji badań naukowych (udział w minimum 2 projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych).
 7. Aktywną postawę naukową i społeczną.
 8. Znajomość języka polskiego i angielskiego.

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w § 19 ust. 9 Statutu Instytutu Transportu Samochodowego (dostępnego na stronie www.its.waw.pl).

II. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, zawierające zgłoszenie do konkursu, skierowane do Dyrektora Instytutu, wraz z następującymi załącznikami:

 1. Życiorys uwzględniający przebieg zatrudnienia, pracy naukowej oraz zainteresowania badawcze.
 2. Wykaz publikacji.
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w zakresie transportu lub logistyki.
 4. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na stanowisku Asystenta w Instytucie Transportu Samochodowego, ITS będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

III. Konkurs zostanie zakończony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Instytutem Transportu Samochodowego. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu w ITS jako podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej ITS.IV. ITS nie zapewnia mieszkań dla pracowników.

Podpisane (poza odpisem z poz. II/3) oraz ponumerowane dokumenty, z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości „Konkurs na stanowisko Asystenta w ITS” należy dostarczyć drogą pocztową na adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 lub drogą elektroniczną na adres info@its.waw.pl do dnia 27 października 2017 r. (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone przez kandydatów w postępowaniu konkursowym zostaną zniszczone w przypadku nieodebrania ich w ciągu 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION

Director of the Motor Transport Institute (ITS) in Warsaw

on 13 of October 2017 announces the contest for a post of

Graduate Assistant

in the field of: engineering sciences – transport, logistics

 

I. The person applying for this vacancy must meet the requirements specified in Art. 43 par. 2 of the Act of 30 April 2010 – The Act on research institutes (Journal of Laws of 2017, item 1158 as later amended) and hold:

 1. Master Degree in Engineering (transport, logistics).
 2. After attaining Master Degree in Engineering: at least 3 peer-reviewed scientific publications in the publishing houses or journals included in the Ministry of Science and Higher Education List.
 3. Participation in scientific conferences or scientific seminars.
 4. Being familiar with the scope of the subject area implemented by the Transport Management and Telematics Centre in ITS.
 5. Knowledge concerning the use of driving simulators in the scientific research connected with road transport.
 6. Experience in conducting scientific research (participation in at least 2 projects financed from external sources).
 7. Active scientific and social attitudes.
 8. Knowledge of Polish and English.

The competition committee will take into account the criteria set out in § 19 par. 9 of the Statute of the Motor Transport Institute (available on the website: www.its.waw.pl).

II. The persons entering the contest should submit an application for employment, including application for competition, addressed to the Director of the Institute, with the following attachments:

 1. Curriculum vitae covering the course of employment, scientific work and research interests.
 2. List of publications.
 3. Certified copy of the document stating that one has earned a Master Degree in Engineering in the field of transport or logistics.
 4. Declaration that, in the case of employment as an Graduate Assistant at the Motor Transport Institute, the ITS will be the primary place of work within the meaning of the Act of 27 July 2005 - Higher Education Act (Journal of Laws of 2016, item 1842, as later amended).
 5. Statement of consent for the processing of personal data included in the job offer for the purposes necessary for the recruitment process, according to the Act of 29 August 1997 - the Act on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2016, item 922).

III. The contest will be completed no later than 2 months from the date of the announcement. Concluding the competition is not tantamount to commencing the employment with the Motor Transport Institute. The final decision on employment at the ITS, as the main place of work, based on the full-time contract of employment, is made by the Director after hearing the Scientific ITS Committee’s position.

IV. ITS does not secure accommodation for the employees.

The signed (excluding the copy from the item II/3) and numbered documents, with a note on the envelope or in the title of the mail "Competition for the post of the Graduate Assistant at the ITS" is to be forwarded by mail to the address: 80 Jagiellońska Str., 03-301 Warsaw, or by e-mail to the address info@its.waw.pl, by the 27 of October 2017 (effective date of receipt). The original documents submitted by candidates in the course of competition proceedings will be destroyed if not collected within 2 months from the date of concluding the competition. 

© Copyrights 2009: Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie prawa zastrzezone.