BIP

Instytut Transportu Samochodowego

Biuletyn informacji Publicznej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska naukowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska naukowe

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 80 (dalej: „Administrator”).

II. Dane kontaktowe Administratora: info@its.waw.pl

III. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@invoi.email

IV. Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym art. 22(1) §1 kodeksu pracy oraz art. 43 ust. 6 ustawy o instytutach badawczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

2. w celu przeprowadzenia i ogłoszenia konkursu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. w zakresie i w celu, na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania konkursu oraz przez okres dwóch miesięcy od jego zakończenia.

VII. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z usług których Administrator korzysta podczas procesu zatrudnienia, tj.: operatorzy usług pocztowo-telekomunikacyjnych, LUX MED. sp. z o.o.

VIII. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IX. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

X. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

XI. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

XII. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić udziału w procesie rekrutacji.

 

 

An information clause on the processing of personal data of the job candidates for scientific positions

 

While implementing the information obligation arising from the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) - hereinafter called "GDPR", we hereby inform you that we process your personal data:

I. The administrator of your personal data is the Motor Transport Institute with its registered office in Warsaw at ul. Jagiellońska 80 (hereinafter: "Administrator"). 

II. Administrator's contact details: info@its.waw.pl

III. Contact details of the Personal Data Inspector: iod@invoi.email

IV. Below we indicate the purposes and the legal basis for processing your personal data:

1. in order to conduct a competition based on the applicable labour law, including art. 22(1) §1 of the Labour Code and art. 43 paragraph 6 of the Act on the research institutes (legal basis: art.6 par.1 let. c GDPR)

2. in order to conduct and announce the competition, which is our legitimate interest (legal basis: art.6 par.1 let. f GDPR)

3. to the extent and for the purpose for which you gave your separate consent (legal basis: art.6 par.1 let. a GDPR).

V. In the event of expressing your consent, you have the right to withdraw it at any time without affecting the lawfulness of the processing based on the consent before its withdrawal.

VI. Your personal data will be processed during the competition and for a period of two months from its ending.

VII. Your personal data may be disclosed to entities whose services the Administrator uses during the employment process, i.e. postal telecommunications operators, LUX MED. Ltd.

VIII. Personal data will not be transferred to a third country or an international organization.

IX. You have the right to request the Administrator to provide an access to your personal data, rectify it, delete or limit processing, as well as the right to object and the right to transfer data, in accordance with the conditions set out in the GDPR (Articles 15-22 of the GDPR).

X. You also have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, if you feel that the processing of personal data violates the provisions of the GDPR.

XI. You have the right to object to the processing of your personal data due to the special situation (which should be indicated in such a situation) in the case of data being processed by the Administrator pursuant to art. 6 par. 1 lit. f GDPR, i.e. for the purposes of the Administrator's legitimate interests.

XII. Providing your personal data is voluntary, but necessary to conduct the competition. If you do not provide the data, we may refuse your participation in the recruitment process.

Autor artykułu
Mikołaj Krupiński
Artykuł opublikowany
2019-11-19 15:08:27
Ostatnia zmiana
2019-11-19 14:12:55
pełna historia zmian
edycja
2019-11-19 14:12:55: Mikołaj Krupiński
edycja
2019-11-19 14:09:28: Mikołaj Krupiński
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close