BIP

Instytut Transportu Samochodowego

Biuletyn informacji Publicznej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 24 / 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie

z dniem 22 listopada 2019 r. ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta

w dziedzinie: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

I. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Ustawa o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm.) oraz posiadać:

1. Co najmniej stopień doktora nauk technicznych.

2. Autorstwo/współautorstwo co najmniej 5 publikacji naukowych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, znajdujących się w wykazie czasopism MNiSW, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w okresie czterech ostatnich lat.

3. Udział w co najmniej 5 projektach badawczych z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie ostatnich czterech lat.

4. Doświadczenie w pozyskaniu i realizacji co najmniej 2 projektów badawczych z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie ostatnich czterech lat.

5. Bardzo dobrą znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1 (udokumentowaną lub deklaratywną: na podstawie publikacji naukowych, spotkań w międzynarodowych gremiach inżynierskich lub naukowych itp.).

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w § 19 ust. 9 Statutu Instytutu Transportu Samochodowego (dostępnego na stronie internetowej www.its.waw.pl).

II. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, zawierające zgłoszenie do konkursu, skierowane do Dyrektora Instytutu, wraz z następującymi załącznikami:

1. Życiorys uwzględniający przebieg zatrudnienia i pracy naukowej.

2. Autoreferat przedstawiający dotychczasowe ważniejsze osiągnięcia naukowe oraz zainteresowania badawcze (do 2 stron).

3. Zamierzenia naukowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport związane z zatrudnieniem w ITS (do 2 stron).

4. Jedną opinię pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionego poza ITS, potwierdzającą działalność naukową kandydata.

5. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.

6. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na stanowisku Adiunkta w Instytucie Transportu Samochodowego, ITS będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668

z późn. zm.) oraz że kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie do grona pracowników prowadzących działalność naukową (zgodnie z art. 265 ust. 5 ww. ustawy) oraz na upoważnienie ITS do wykazywania jego osiągnięć, a także że jego dorobek naukowy powstały w związku z zatrudnieniem zostanie przypisany w przyszłej ewaluacji do dorobku naukowego Instytutu Transportu Samochodowego (zgodnie z art. 265 ust. 13 ww. ustawy).

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ITS danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Informacja o przetwarzaniu przez ITS danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska naukowe znajduje się tutaj: https://www.its.waw.pl/bip/,10879.html

III. Konkurs zostanie zakończony do dnia 12 grudnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Instytutem Transportu Samochodowego. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu w ITS jako podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej ITS.

Podpisane oraz ponumerowane dokumenty, z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości „Konkurs na stanowisko Adiunkta” należy dostarczyć drogą pocztową na adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 lub drogą elektroniczną na adres info@its.waw.pl do dnia 6 grudnia 2019 r. - decyduje data wpływu. Dokumenty nadesłane w postępowaniu konkursowym zostaną zniszczone w przypadku nieodebrania ich w ciągu 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

Annex to the Regulation Nr 24 / 2019

ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION

Director of the Motor Transport Institute (ITS) in Warsaw

on 22 of November 2019 announces a contest for a post of

Assistant professor

in the field of engineering and technical sciences, discipline: civil engineering and transport

 

I. The person applying for this vacancy must meet the requirements specified in Art. 43 par. 4 of the Act of 30 April 2010 - Act on the research institutes (Journal of Laws of 2019, item 1350 as later amended) and hold:

1. At least a doctorate in technical sciences.

2. Authorship/co-authorship of at least 5 scientific publications on the road safety, included in the list of Ministry of Science and Higher Education magazines, after obtaining the doctoral degree in the last four years.

3. Participation in at least 5 research projects in the field of road safety, in the last four years

4. Experience in acquiring and implementing at least 2 research projects in the field of road safety, in the last four years.

5. Very good knowledge of Polish and the knowledge of English at least at B1 level (documented or declarative: based on the scientific publications, participating in the meetings of international engineering or scientific bodies etc.). The competition committee will take into account the criteria set out in § 19 par. 9 of the Statute of the Motor Transport Institute (available on the website: www.its.waw.pl).

II. The persons entering the contest should submit an application for employment, including application for competition, addressed to the Director of the Institute, with the following attachments:

1. CV including the course of employment and scientific work.

2. Summary showing research interests and more important scientific achievements (up to 2 pages).

3. Scientific intentions in the discipline of civil engineering and transport related to the employment at ITS (up to 2 pages).

4. One opinion of a researcher holding at least post-doctorate degree, employed outside the ITS, confirming the applicant's scientific activity.

5. Copy of the document stating obtaining the doctor's degree

6. Statement, that in the case of being employed as an Assistant professor at the Motor Transport Institute, ITS will be the primary place of employment within the meaning of the Act of July 20, 2018 - Law on Higher Education and Science (i.e., Journal of Laws of 2018, item 1668 with later amended) and that the candidate agrees to be included in the group of employees conducting scientific activity (pursuant to the Article 265 par. 5 of the above-mentioned Act) and to authorize ITS to demonstrate his achievements and also that his scientific achievements accumulated in connection with this employment will be assigned in the future evaluation to the scientific achievements of the Motor Transport Institute (pursuant to the Article 265 par. 13 of the above-mentioned Act).

7. Declaration of consent for ITS to process personal data contained in the job offer for the needs of conducting the recruitment process, in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 and the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws 2018 item 1000). Information about the ITS processing personal data of the job candidates for scientific positions can be found here: https://www.its.waw.pl/bip/,10879.htm

III. The competition will be concluded by the 12 of December 2019. Concluding the competition is not tantamount to commencing the employment with the Motor Transport Institute. The final decisionon employment at the ITS, as the main place of work, based on the full-time contract of employment, is made by the Director after hearing the Scientific ITS Committee’s position.

The signed and numbered documents, with a note on the envelope or in the title of the mail -"Competition for the post of the Assistant professor” is to be forwarded by mail to the address: ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warsaw, or by e-mail to the address info@its.waw.pl, by the 6 of December 2019 (effective date of the receipt). The documents submitted by candidates in the course of competition proceedings will be destroyed, if not collected, within 2 months from the date of concluding the competition.

 

 

 

Autor artykułu
Mikołaj Krupiński
Artykuł opublikowany
2019-11-22 06:57:02
Ostatnia zmiana
2019-11-22 07:41:22
pełna historia zmian
edycja
2019-11-22 07:41:22: Mikołaj Krupiński
edycja
2019-11-22 06:01:00: Mikołaj Krupiński
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close