ANKIETA PRZEDSI�BIORSTWA CIʯAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Dane ankiety s�u�� jedynie do bada� prowadzonych
w Instytucie Transportu Samochodowego,
we wsp�pracy ze Zrzeszeniem Mi�dzynarodowych Przewo�nik�w Drogowych,
Og�lnopolskim Zwi�zkiem Pracodawc�w Transportu Drogowego
i Biurem Obs�ugi Transportu Mi�dzynarodowego.


To jest wersja ankiety aktualna od pierwszego p�rocza 2011r. w��cznie.
Stara wersja (do ostatniego kwarta�u 2010r. w��cznie) dost�pna jest tutaj.

Je�li wype�ni�e� ju� ankiet� i chcesz dokona� zmian lub obejrze� wyniki wpisz jej numer
a nast�pnie wype�nij ponownie formularz.
Skalkulowany (na podstawie tworzonej w ITS bazy danych o kosztach przedsi�biorstw transportu samochodowego) �redni koszt 1 wozokilometra przebiegu otrzymasz po zweryfikowaniu w ITS przes�anej ankiety, po wpisaniu jej numeru w okienko powy�ej i naci�ni�ciu "enter".

 
Dotyczy p�rocza roku.
1. Charakterystyka przedsi�biorstwa
1.1. Zakres dzia�alno�ci przedsi�biorstwa:
 
Rodzaj licencji:
krajowy przew�z rzeczy
mi�dzynarodowy przew�z rzeczy
inna dodatkowa dzia�alno��
1.2. Lokalizacja przedsi�biorstwa: wojew�dztwo
1.3. Forma przedsi�biorstwa:
1.4. Kapita�:
 
pow. 3,5
do 12 t dmc
pow. 12 t dmc
1.5. Liczba eksploatowanych sam. ci�arowych i ci�gnik�w siod�owych
1.6. Liczba pracownik�w og�em , w tym kierowc�w
1.7. Dominuj�cy rodzaj nadwozi taboru:
1.8. Dominuj�cy rynek w przewozach mi�dzynarodowych:

2. Charakterystyka koszt�w przedsi�biorstwa
  Spos�b podania kosztu:
2.1. Koszty wed�ug pozycji:
pow. 3,5
do 12 t dmc
pow. 12 t dmc
materia�y p�dne i eksploatacyjne
us�ugi remontowe, naprawy i ogumienie
amortyzacja
pozosta�e koszty kapita�u (leasing, kredyt)
wynagrodzenie i delegacje kierowc�w oraz ubezpieczenie spo�eczne obci��aj�ce pracodawc�
ubezpieczenie �rodk�w transportu oraz podatek od �rodk�w transportu
op�aty drogowe
pozosta�e koszty dzia�alno�ci przewozowej przedsi�biorstwa
Razem koszty:

3. Przebieg wszystkich samochod�w ci�arowych w p�roczu (km)

4. Szacunkowy �redni koszt 1 wozokilometra przebiegu (z�/km)

5.�rednia stawka przewozowa (z�/km)

Dla bezpiecze�stwa systemu ankiet prosimy o rozwi�zanie prostego zadania matematycznego
(je�li pytanie brzmi "dwa+dwa?" wpisz w okienko odpowied� "4" - bez cudzys�ow�w):
cztery + dwana�cie ? 
Po wype�nieniu ankiety .

Ankieta w zasadzie jest anonimowa, jednak ze wzgl�du na cz�st� konieczno�� weryfikacji jej zapis�w mi�e b�dzie przes�anie na poni�szy adres email numer telefonu lub adres email osoby wype�niaj�cej ankiet�.

Instytut Transportu Samochodowego

tel. 022 43-85-126
email: jerzy.waskiewicz@its.waw.pl