BIP

Instytut Transportu Samochodowego

Biuletyn informacji Publicznej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Adiunkta

                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 2 / 2024

OGŁOSZENIE KONKURSU

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie

z dniem 25 stycznia 2024 r. ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta

w dziedzinie: nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

 1. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Ustawa o instytutach badawczych (t.j. Dz. U.
  z 2022 r. poz. 498) oraz posiadać:
  1. Co najmniej stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.
  2. Autorstwo/współautorstwo minimum 2 recenzowanych publikacji w czasopiśmie znajdującym się w bazie SCOPUS i na liście MNiSW lub Web Of Science i na liście MNiSW lub kierowanie 1 projektem naukowym finansowanym ze źródeł zewnętrznych

po uzyskaniu stopnia doktora.

 1. Doświadczenie w realizacji co najmniej 5 projektów badawczych z obszaru dostępności transportowej i mobilności osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami, w okresie ostatnich pięciu lat.
 2. Doświadczenie w pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację co najmniej 2 projektów badawczych z obszaru dostępności transportowej i mobilności osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami, w okresie ostatnich pięciu lat.
 3. Autorstwo lub współautorstwo w uzyskaniu co najmniej 1 patentu z obszaru mobilności osób o szczególnych potrzebach.
 4. Członkostwo w co najmniej 1 organizacji lub towarzystwie naukowym.
 5. Udokumentowane nagrody dotyczące dostępności transportowej i mobilności osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami, w okresie ostatnich pięciu lat.
 6. W przypadku pracowników Instytutu pozytywna ocena dorobku naukowego i technicznego za lata 2022-2023.

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w § 19 ust. 9 Statutu Instytutu Transportu Samochodowego (dostępnego na stronie internetowej its.waw.pl).

II. Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, zawierające zgłoszenie do konkursu, skierowane do Dyrektora Instytutu, wraz z następującymi załącznikami:

 1. Życiorys uwzględniający przebieg zatrudnienia i pracy naukowej.
 2. Autoreferat przedstawiający dotychczasowe ważniejsze osiągnięcia naukowe oraz zainteresowania badawcze (do 2 stron).
 3. Zamierzenia naukowe w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport związane
  z zatrudnieniem w ITS (do 2 stron).
 4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 5. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na stanowisku Adiunkta w Instytucie Transportu Samochodowego, ITS będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz że kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie do grona pracowników prowadzących działalność naukową (zgodnie z art. 265 ust. 5 ww. ustawy) oraz na upoważnienie ITS do wykazywania jego osiągnięć, a także że jego dorobek naukowy powstały w związku z zatrudnieniem zostanie przypisany w przyszłej ewaluacji do dorobku naukowego Instytutu Transportu Samochodowego (zgodnie z art. 265 ust. 13 ww. ustawy).
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ITS danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Informacja o przetwarzaniu przez ITS danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska naukowe znajduje się tutaj: https://www.its.waw.pl/bip/,10879.html
 7. Konkurs zostanie zakończony do dnia 10 marca 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Instytutem Transportu Samochodowego. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu w ITS jako podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, podejmie Dyrektor po zapoznaniu się
  ze stanowiskiem Rady Naukowej ITS.

Podpisane oraz ponumerowane dokumenty, z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości „Konkurs na stanowisko Adiunkta” należy dostarczyć drogą pocztową na adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 lub drogą elektroniczną na adres info@its.waw.pl do dnia 14 lutego 2024 r.
- decyduje data wpływu. Dokumenty nadesłane w postępowaniu konkursowym zostaną zniszczone w przypadku nieodebrania ich w ciągu 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 


                                                                                   Annex to the Regulation No. 2 / 2024

ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION

Director of the Motor Transport Institute (ITS) in Warsaw

on 25 of January 2024 announces a contest for position of

Assistant professor

in the field of: engineering and technical sciences

discipline: civil engineering, geodesy and transport

 

 I.     The person applying for this vacancy must meet the requirements specified in Art. 43 par. 4
of the Act of 30 April 2010 - Act on the research institutes (Journal of Laws of 2022, item 498) and hold:

 1. At least a doctoral degree in engineering and technical sciences in the discipline of civil engineering, geodesy and transport.
 2. Authorship/co-authorship of at least 2 peer-reviewed publications in a journal included
  in the SCOPUS database and on the list of the Ministry of Science and Higher Education or Web Of Science and on the list of the Ministry of Science and Higher Education
  or managing 1 scientific project financed from external sources after obtaining a doctoral degree.
 3. Experience in co-implementation of at least 5 research projects in the area of transport accessibility and mobility of people with special needs, including those with disabilities, over the last five years..
 4. Experience in obtaining external funds for the implementation of at least 2 research projects in the area of ​​transport accessibility and mobility of people with special needs, including disabilities, in the last five years.
 5. Authorship or co-authorship in obtaining at least 1 patent in the area of mobility of people with special needs.
 6. Membership in at least 1 scientific organization or society.
 7. Documented awards for transport accessibility and mobility for people with special needs, including disabilities, over the last five years.
 8. In the case of the Institute's employees, a positive assessment of the scientific and technical achievements for 2022-2023.

The competition committee will take into account the criteria set out in § 19 par. 9 of the Statute
of the Motor Transport Institute (available on the website: its.waw.pl).

 1. The persons entering the contest should submit an application for employment, including application for competition, addressed to the Director of the Institute, with the following attachments:
  1. CV including the course of employment and scientific work.
  2. Summary showing research interests and more important scientific achievements (up to 2 pages).
  3. Scientific intentions in the discipline of civil engineering, geodesy and transport related
   to the employment at ITS (up to 2 pages).
  4. Copy of the document stating obtaining the doctor's degree
  5. Statement, that in the case of being employed as an Assistant professor at the Motor Transport Institute, ITS will be the primary place of employment within the meaning of the Act of July 20, 2018 - Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2022, item 574 with later amendments) and that the candidate agrees to be included in the group
   of employees conducting scientific activity (pursuant to the Article 265 par. 5 of the above-mentioned Act) and to authorize ITS to demonstrate his achievements and also that his scientific achievements accumulated in connection with this employment will be assigned in the future evaluation to the scientific achievements of the Motor Transport Institute (pursuant to the Article 265 par. 13 of the above-mentioned Act).
  6. Declaration of consent for ITS to process personal data contained in the job offer
   for the needs of conducting the recruitment process, in accordance with the Regulation
   of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 and the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws 2019, item 1781). Information about the ITS processing personal data of the job candidates for scientific positions can be found here: https://www.its.waw.pl/bip/,10879.html.
  7.  
  8.  
  9. The competition will be concluded by the 10 of March 2024. Concluding the competition is not tantamount to commencing the employment with the Motor Transport Institute. The final decision on employment at the ITS, as the main place of work, based on the full-time contract of employment, is made by the Director after hearing the Scientific ITS Committee’s position.

The signed and numbered documents, with a note on the envelope or in the title of the mail -"Competition for the post of the Assistant professor” is to be forwarded by mail to the address:
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warsaw, or by e-mail to the address info@its.waw.pl, by the
14 of February 2024 (effective date of the receipt). The documents submitted by candidates
in the course of competition proceedings will be destroyed, if not collected, within 2 months from the date of concluding the competition.

 

 

 

Autor artykułu
Mikołaj Krupiński
Artykuł opublikowany
2024-01-24 13:17:53
Ostatnia zmiana
2024-01-24 13:22:13
pełna historia zmian
edycja
2024-01-24 13:22:13: Mikołaj Krupiński
edycja
2024-01-24 13:18:39: Mikołaj Krupiński
edycja
2024-01-24 13:18:16: Mikołaj Krupiński
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
close