Numer 1/2016

Spis treści:

  1. Brdulak J., Pawlak P. – Ocena skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych
  2. Gis M. – Elektryfikacja transportu samochodowego
  3. Krysiuk C. – Przemiany infrastrukturalne miast - transport
  4. Jankowska-Karpa D. i in. – Edukacja jako narzędzie budowania niezależności starszych osób w aspekcie ruchu drogowego (2)
  5. Zakrzewski B. – Badania drogowe samochodu ciężarowo-terenowego Star 266 w ITS

Contens:

  1. Brdulak J., Pawlak P. – Assessment of effects of road investments, with use of economic methods
  2. Gis M. – Elektryfikacja transportu samochodowego
  3. Krysiuk C. – Transformation of urban infrastructure – transport
  4. Jankowska-Karpa D. i in. – Education as a tool for building independence of olderly persons in the context of the road traffic (2)
  5. Zakrzewski B. – Road tests of the off-road star 266 truck at the ITS