Polityka jakości ITS

Podstawowym obszarem działania Instytutu Transportu Samochodowego są badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz usługi, a także działania związane z certyfikacją osób, wyrobów i usług oraz inspekcjami w obszarze bezpieczeństwa transportu, ekonomiki transportu, ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego. Głównym celem tych działań jest opracowanie nowych rozwiązań technicznych (w tym możliwości stosowania nowoczesnych materiałów w transporcie), organizacyjnych i ekonomicznych w wymienionych dziedzinach.

Strategicznym celem Dyrektora ITS jest zapewnienie zleceniodawcom rzetelnych i obiektywnych wyników prac prowadzonych zgodnie z przyjętymi zasadami, gwarantującymi ich odpowiednio wysoki poziom merytoryczny. Cel ten realizowany jest poprzez:

  • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji niezależnego, wysoce etycznego personelu,
  • rozwój zaplecza laboratoryjno-technicznego,
  • zapewnienie bezpieczeństwa informacji, na każdym etapie ich przetwarzania,
  • prowadzenie działalności w sposób bezstronny i nie uleganie naciskom komercyjnym, finansowym i innym zagrażającym bezstronności,
  • prowadzenie działalności w sposób przeciwdziałający wystąpieniu zachowań korupcyjnych,
  • terminowe wykonywanie prac.

Szczegółowe cele jakościowe określane są w trakcie spotkań kierownictwa oraz przeglądów zarządzania. System Zarządzania Jakością zapewnia spójność działań wszystkich komórek organizacyjnych Instytutu i opiera się również na sprawnie funkcjonujących systemach w akredytowanych laboratoriach badawczych, w jednostkach certyfikujących oraz w jednostce inspekcyjnej.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do znajomości niniejszej polityki, jej przestrzegania oraz do stosowania zasad ustalonych w obowiązujących dokumentach systemowych. Wdrożony System Zarządzania Jakością jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. System jest stale doskonalony dzięki poddawaniu go systematycznym auditom i przeglądom.

Za prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością odpowiada Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, działający w moim imieniu. W działaniach tych Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości wspiera Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości.

  

 

  Dyrektor ITS

prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak