Pozostałe wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z bogata ofertą wydawniczą Instytutu Transportu Samochodowego w zakresie wydawnictw zwartych. Dużą popularnością naszych czytelników cieszą się praktyczne podręczniki dla przewoźników osób oraz rzeczy, materiały dla psychologów transportu, monografie uzupełniające wiedzę akademicką i specjalistyczną. Nasze prace są opracowane i wydane z największą starannością oraz recenzowane przez wysokiej klasy ekspertów i naukowców w swojej dziedzinie.

Zamówienia wraz z danymi oraz wybraną metodą płatności (przelew, płatność przy odbiorze) proszę wysyłać na adres mailowy: wyślij wiadomość

 

 Rada Naukowa Wydawnictw Instytutu Transportu Samochodowego

oraz kwartalnika "Transport Samochodowy/Motor Transport"

prof. Jerzy Merkisz, Politechnika Poznańska, Polska (Przewodniczący Rady Naukowej)

prof. Marcin Ślęzak, Instytut Transportu Samochodowego, Polska (Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej)

Członkowie:

dr. Peter Bailey, Instron Dynamic Systems, Buckinghamshire, Wielka Brytania

mgr Mirosław Czech, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Lublin, Polska

prof. Ewa Dębicka, Instytut Transportu Samochodowego, Polska

prof. Pavel Foltin, University of Defence, Brno, Czechy

prof. Wojciech Gis, Instytut Transportu Samochodowego, Polska

prof. Juraj Grenčik, Žilinskă Univerzita, Słowacja

prof. Kamila Hasilowá, University of Defence, Brno, Czechy

prof. Vladimir Jurča, Czech University of Life Science, Prague, Czechy

prof. Igor Kabashkin, Transport and Telecomunication Institute, Riga, Łotwa

prof. Shigeru Kuramoto, Ibaraki University, Japonia

prof. Stanisław Kruczyński, Instytut Transportu Samochodowego, Polska

prof. Kazimierz Lejda, Politechnika Rzeszowska, Polska

prof. Bogusław Liberadzki, Szkoła Główna Handlowa, Polska

prof. Radomir M. Mijailović, University of Belgrad, Serbia

prof. Andrzej Niewczas, Instytut Transportu Samochodowego, Polska

prof. Dalibor Pešić, University of Belgrad, Serbia

prof. Martin Pexa, Czech University of Life Science, Prague, Czechy

prof. Tadeusz Szymczak, Instytut Transportu Samochodowego, Polska

prof. Andrzej Świderski, Instytut Transportu Samochodowego, Polska

prof. Martin Vlkovský, University of Defence in Brno, Czechy


 Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Instytutu Transportu Samochodowego
oraz kwartalnika "Transport Samochodowy/Motor Transport"

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego

dr Edward Menes – Honorowy Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego

mgr Anna Dzieniowska – Sekretarz Redakcji

mgr Michał Kopacki – Redaktor Techniczny

Tomasz Drecki – Redaktor Językowy

Redaktorzy tematyczni

mgr inż. Maria Dąbrowska-Loranc – bezpieczeństwo ruchu drogowego

dr inż. Paweł Dziedziak – diagnostyka samochodowa, mobilność osób z niepełnosprawnościami

dr inż. Mikołaj Kruszewski – inteligentne systemy transportowe, autonomizacja transportu, analiza ekonomiczna, psychologia transportu

dr inż. Piotr Wiśniowski – ochrona środowiska w transporcie, inżynieria mechaniczna, napędy samochodowe

 

Procedura wydawnicza

 1. Wydawnictwo ITS wydaje monografie naukowe, podręczniki, raporty, testy, katalogi, wydawnictwa periodyczne, w tym kwartalnik naukowy oraz materiały edukacyjne i naukowe.
 2. Autor, zgłaszając pracę do wydawnictwa, jest zobowiązany do dostarczenia:

  a) wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego),

  b) zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy.

 3. Decyzje w sprawach objętych procedurą wydawniczą podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictw ITS.
 4. Wstępnej oceny pracy dokonuje Kolegium Redakcyjne biorąc pod uwagę m.in. zgodność tematu pracy z profilem Wydawnictwa, oryginalność tematu pracy, poziom naukowy i warsztatowy pracy. Kolegium Redakcyjne decyduje, które materiały zostaną opublikowane.
 5. Warunkiem przyjęcia pracy do wydania jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji naukowych sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzyjną.
 6. Utwór może być recenzowany przez jednego lub dwóch recenzentów, wyboru recenzenta dokonuje Wydawnictwo. Wynik recenzji naukowej decyduje o wydaniu publikacji.
 7. W procedurze recenzowania Wydawnictwo kieruje się wskazówkami zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanym w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 8. Wydawnictwo informuje Autora o wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych.
 9. Kolegium Redakcyjne po uzyskaniu pozytywnych recenzji zleca przeprowadzanie prac redakcyjnych i publikację pracy.
 10. Wydawnictwo, w zależności od ustaleń, może zrealizować prace redakcyjne przy współpracy z Autorem.
 11. Po zatwierdzeniu przez Autora finalnej wersji, utwór przekazywany jest do druku.

Procedura może ulec modyfikacji w zależności np. od wskazówek recenzenta/ów, ustaleń szczegółowych, konieczności wprowadzenia zmian w treści wydawnictwa, itp.

Zasady etyki publikacyjnej

Instytut Transportu Samochodowego stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Zastosowanie się do zasad etyki publikacyjnej polega na przestrzeganiu wytycznych zarówno przez wydawnictwo (ITS), jak i przez Autorów.

Zasady obowiązujące Instytut:

 1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Redakcyjne.
 2. Instytut stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
 3. Instytut przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 4. Instytut zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę Autorów oraz utworu.
 5. Instytut zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 6. Instytut stosuje jednolite standardy kwalifikowania utworów do publikacji.
 7. Instytut zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady obowiązujące Autorów:

 1. Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).
 2. Autor zapewnia, że przekazane Instytutowi prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez Instytut nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Instytut nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
 3. W przypadku prac zbiorowych Autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

Zasady recenzowania tekstów

 1. Recenzowany tekst musi być traktowane jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany lub omawiane z innymi osobami bez zezwolenia redaktora lub Autora.
 2. Recenzentów wyznacza wydawnictwo.
 3. Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego tekstu.
 4. Autor otrzymuje recenzje do wglądu i jest zobowiązany ustosunkować się do uwag recenzenta.
 5. Utwór może zostać opublikowany po uzyskaniu pozytywnej recenzji specjalisty danej dziedziny wiedzy, niezależnego, stanowiącego autorytet w danej dziedzinie naukowo-badawczej, z dorobkiem naukowym.
 6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu.
 7. Recenzja powinna uwzględniać poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji.
 8. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.
 9. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat, a także uchybień w przytaczaniu danych.
 10. Wszelkie kontakty między Autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close