Certyfikaty jednostek certyfikujących

W strukturze organizacyjnej Instytutu Transportu Samochodowego znajduje się Pracownia Certyfikacji Wyrobów (jednostka certyfikująca wyroby) posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikat nr AC 015 - Pracownia Certyfikacji Wyrobów (ważny do 22.12.2022)

ZCN 

Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20015,podmiot.html

ZCN