Certyfikaty jednostek certyfikujących

W strukturze organizacyjnej Instytutu Transportu Samochodowego znajdują się dwie jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji: Pracownia Certyfikacji Wyrobów (jednostka certyfikująca wyroby) oraz Pracownia Certyfikacji Osób (jednostka certyfikująca osoby).

Certyfikat nr AC 015 - Pracownia Certyfikacji Wyrobów (ważny do 22.12.2018)

ZCN 

Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20015,podmiot.html

ZCN

Certyfikat nr AC 077 - Pracownia Certyfikacji Osób (ważny do 30.11.2019)

PCO 

Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej osoby potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012.

Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-osoby/AC%20077,podmiot.html

PCO