Nowa książka w ofercie wydawniczej ITS

Monografia stanowi kontynuację studium konsekwencji transportowych (tu w sektorze transportu pasażerskiego) radykalnej transformacji ustrojowo-gospodarczej zapoczątkowanej w 1989 roku. Omówienie ewolucji ilościowo-jakościowej polskiego sektora transportu pasażerskiego, obejmującego transport: kolejowy, pozamiejski transport autobusowy, transport miejski, transport lotniczy oraz motoryzację indywidualna w latach 1989-2013 poprzedzono omówieniem zmian najważniejszych czynników determinujących wielkość i strukturę produkcji transportu pasażerskiego.

Zmiany w poziomie i strukturze polskiego sektora transportu pasażerskiego w okresie ostatniego ćwierćwiecza porównano ze zmianami w systemach transportu pasażerskiego piętnastu najbardziej rozwiniętych krajów unijnych. Ostatnią część pracy poświęcono omówieniu zakładanych kierunków rozwoju w okresie najbliższych kilkunastu lat poszczególnych gałęzi transportu tworzących polski sektor transportu pasażerskiego. 

Więcej informacji