Kategoria „A” dla Instytutu Transportu Samochodowego

16 października 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności jednostek naukowych. Instytut Transportu Samochodowego utrzymał bardzo wysoką kategorię „A”.

Ocena parametryczna jednostek naukowych (za czteroletni okres oceny 2013-2016) miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C pod względem jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek.

Więcej informacji - wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017.