Sprzedaż pojazdów IV (2023)

Warszawa, 31 lipca 2023 roku

 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie oferuje do sprzedaży:

 

Lp.

Marka / Model

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Przebieg
(w km)

Cena wywoławcza
netto (PLN)

1.

Renault Scenic

WH 32804

2008

333 726

3 943,09

 

1. Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:
 • imię̨ i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę̨ (firmę̨) i adres siedziby oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,
 • w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć́ aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • markę, model, nr rejestracyjny pojazdu,
 • oferowaną cenę netto za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem oferowanego przedmiotu przetargu o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • datę, podpis oferenta,
 • dowód wniesienia obowiązującego wadium.

Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom ani nie może być́ przedmiotem negocjacji. Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentom.

2. Miejsce i czas składania ofert:

Oferty spełniające warunki wymienione w punkcie 1 należy dostarczyć na adres Instytutu Transportu Samochodowego, ul Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej „Oferta na zakup środków trwałych. Nie otwierać przed 11.08.2023 r. przed godz. 12:00”.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Sprzedawcy: 78 1240 6074 1111 0000 4996 2376 , Bank Pekao S.A.

Zapłata wadium powinna nastąpić pod tytułem: „wadium – przetarg na sprzedaż samochodu: Renault Scenic”. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00. Za rozstrzygającą uznaje się godzinę i datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Wadium musi zostać zaksięgowane na koncie Sprzedawcy przed otwarciem ofert. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd należy wnieść wadium dla każdego pojazdu oddzielnym przelewem.

4. Brak wadium będzie skutkować odrzuceniem oferty.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta –wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium podlega także zwrotowi w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania. Odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu nie daje jakichkolwiek podstaw oferentom do żądania naliczenia na ich rzecz odsetek od wpłaconych kwot wadium lub wysuwania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu wpłaty wadium.
6. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta nie zapłaci ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.
7. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej do 7 dni od dnia wyboru oferty.
8. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 11 sierpnia 2023 r. o godzinie 14.00
9. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę̨ na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być́ niższa od ceny wywoławczej.
10. Komisja przetargowa przygotuje protokół z otwarcia ofert zawierający odpowiednio:
 • informację o złożonych ofertach dla każdego z przeznaczonych do sprzedaży samochodów służbowych,

oraz protokół z przeprowadzonego postępowania zawierający:

 • określenie miejsca i czasu przetargu,
 • imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
 • wysokość ceny wywoławczej za każdy ze środków trwałych,
 • zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie,
 • oferowane ceny netto/brutto
 • najwyższą cenę zaoferowaną za każdy ze środków trwałych,
 • imię, nazwisko (nazwę firmy) i miejsce zamieszkania (siedzibę) Nabywcy,
 • wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką Nabywca uiścił na poczet ceny,
 • wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.

Po zatwierdzeniu przez Komisję protokołu z przeprowadzonego postępowania zostanie on umieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy. Następnie nastąpi telefoniczne powiadomienie oferentów, którzy wygrali przetarg odpowiednio dla każdego z wystawionych do sprzedaży samochodów służbowych.

11. Kryterium oceny ofert jest cena netto w zł.
12. Do oferowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należny podatek VAT ponosi Nabywca.
13. Sprzedawca zastrzega sobie własność́ pojazdu do chwili uiszczenia przez Nabywcę całkowitej ceny nabycia.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za wady ukryte pojazdu ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeżeli oferent jest konsumentem, tj. nie nabywa pojazdu dla celów związanych z prowadzoną przez siebie lub osobę trzecią działalnością gospodarczą lub zawodową, wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie ma zastosowania, przy czym okres trwania rękojmi wynosi 1 rok od daty wydania pojazdu.
15. Protokoły z oględzin stanu technicznego pojazdów znajdują się w pomieszczeniu nr 25 w siedzibie Sprzedawcy.
16. Oględzin pojazdów można dokonywać w siedzibie ITS od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu z panem Marcinem Ornowskim, tel. 504130332.
17. Warunkiem odbioru pojazdu jest wpłacenie w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty, zadeklarowanej w ofercie ceny nabycia na rachunek bankowy Sprzedawcy: BANK PEKAO S.A., 78 1240 6074 1111 0000 4996 2376.

Nabywca, który we wskazanym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej oraz złożone wadium. Odbiór pojazdu zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.

18. Dowodem zakupu pojazdu jest wystawiona przez ITS faktura.
19. Ofert na pojazdy nie mogą składać członkowie Dyrekcji ITS, członkowie komisji ds. oceny stanu technicznego pojazdów, członkowie komisji przetargowej oraz małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo ww. osób.
20. Ogłoszenie, a także warunki przetargu, mogą ulec zmianie lub odwołaniu w każdym czasie.
21. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym czasie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.
22. Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż̇ środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993, nr 97, poz. 443, z późn. zm.).

Załączniki:

 1. Nr 1 - Regulamin postępowania prowadzonego w trybie publicznego przetargu ofertowego na sprzedaż środków trwałych
 2. Nr 2 - Oferta – oświadczenie
 3. Nr 3 - Oświadczenie oferenta
 4. Nr 4 - Specyfikacja środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży
 5. Nr 5 - Wzór umowy
 6. Nr 6 - Klauzula RODO

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close