Dopuszczenie jednostkowe

Z dniem 14 sierpnia 2013 r. decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Instytut Transportu Samochodowego stał się jednostką uprawnioną do przeprowadzania m.in. procedury dopuszczenia jednostkowego. Dopuszczenie jednostkowe polega na badaniu jednego, konkretnego egzemplarza pojazdu i stwierdzeniu, czy pojazd ten spełnia wymagania określone przez MTBiGM w Dz. U. z 2013 r., poz. 408 – tekst jednolity - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. ogłoszone w Dz. U. z 2015r., poz.148  w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (link). Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy, niezarejestrowany dotąd pojazd, który na bieżącym etapie kompletacji nie posiada ważnego świadectwa zgodności (CoC). Dopuszczeniu jednostkowemu nie podlegają pojazdy wymienione w Ustawie - prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 Art. 70zn ust. 3-5 (link).

Do przeprowadzenia dopuszczenia jednostkowego potrzebne są:

 • wniosek do ITS o przeprowadzenie dopuszczenia jednostkowego (link),

 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr III do dyrektywy 2007/46/WE albo załączniku nr II do dyrektywy 2002/24/WE albo załączniku nr I do dyrektywy 2003/37/WE stosownie do kategorii danego pojazdu,

- wzór dla kategorii M (samochody osobowe i autobusy)

- wzór dla kategorii N (samochody ciężarowe)

- wzór dla kategorii O (przyczepy)

- wzór dla kategorii L (dwu- lub trzy kołowe pojazdy samochodowe, niektóre pojazdy samochodowe mające cztery koła, motorowery)

 • wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. ogłoszone w Dz. U. z 2015r., poz.148 w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (link),
 • kopie świadectw homologacji typu lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach ONZ,
 • pojazd do badań,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za badania przed wydaniem sprawozdania ITS,
 • Następnie do Transportowego Dozoru Technicznego należy dostarczyć:

  • wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. ogłoszone w Dz. U. z 2015r., poz.148. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (link),

  • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr III do dyrektywy 2007/46/WE albo załączniku nr II do dyrektywy 2002/24/WE albo załączniku nr I do dyrektywy 2003/37/WE stosownie do kategorii danego pojazdu,

  • sprawozdanie z badań ITS potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

  • kopię dowodu wniesienia opłaty do TDT za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

  • kopię dowodu własności pojazdu.

   

  Transportowy Dozór Techniczny wydaje decyzję administracyjną o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu na podstawie sprawozdania z badań ITS. Decyzją ministra istnieje możliwość zwolnienia ze spełniania niektórych wymagań technicznych - Ustawia o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - Art. 70zn ust. 6 (link).