Dystrybutor w ramach nadzoru nad udzieloną certyfikacją

Kontrola warunków technicznych i organizacyjnych w ramach nadzoru nad udzieloną przez ITS certyfikacją wynika z umowy zawartej pomiędzy ITS a dystrybutorem. Kontrolę taką, po uprzednim uzgodnieniu terminu, przeprowadza upoważniony pracownik Instytutu Transportu Samochodowego.

Uwagi ogólne:

  • Kontrolowany powinien być przygotowany organizacyjnie i technicznie do kontroli, zgodnie z zagadnieniami podanymi w dalszej części niniejszej INFORMACJI.
  • Kontrolowany zapewni kontrolującemu pracownika kompetentnego w zakresie udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw związanych z wyrobem, na który został wydany certyfikat.
  • Upoważniony do kontroli pracownik ITS ma prawo do skontrolowania wszelkich dokumentów, magazynów, laboratoriów, izb pomiarowych, transportu itd, związanych lub mających jakikolwiek wpływ na dystrybucję wyrobu, na który został wydany certyfikat, a także ma prawo pobrania próbek wyrobów do badań kontrolnych.
  • Pracownik kontrolujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszystkich spraw związanych z przeprowadzaną przez niego kontrolą. Zgodnie z procedurą, wyniki kontroli są udostępniane jedynie upoważnionym pracownikom jednostki certyfikującej ITS, bezpośrednio zaangażowanym w certyfikację danego wyrobu, którzy stosownymi procedurami są również zobowiązani do zachowania poufności w zakresie wyników kontroli.
  • Kontrolujący podczas kontroli wypełnia przygotowany uprzednio specjalny kwestionariusz, w którym odnotowuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia.

W stopce strony znajdują się zagadnienia podlegające kontroli.

Materiały do pobrania