Wyciąg z certyfikatu zgodności

ITS wydaje „wyciągi z certyfikatów zgodności”. Wniosek o wydanie wyciągu może składać jedynie posiadacz certyfikatu.

Wyciąg z certyfikatu potwierdza, że dany egzemplarz przyrządu lub urządzenia jest objęty certyfikatem zgodności. Każdy egzemplarz wyrobu posiada oddzielny dokument, w którym podany jest numer fabryczny i rok produkcji przyrządu lub urządzenia.

Wyciągi z certyfikatu wydawane są w trzech egzemplarzach:

  • dla posiadacza certyfikatu,
  • dla użytkownika końcowego lub dystrybutora (w przypadku dystrybutora egzemplarz wyciągu powinien zostać przekazany użytkownikowi końcowemu),
  • dla archiwum ITS.

Egzemplarz wyciągu dla użytkownika końcowego lub dystrybutora, jako oryginał nie kserokopia, powinien znajdować się w SKP razem z przyrządem lub urządzeniem, którego dotyczy.

Wyciągi z certyfikatu wydawane są na zasadzie dobrowolnej, tzn. posiadacz certyfikatu sam decyduje czy odbiorcom swoich urządzeń będzie przekazywał wraz z urządzeniem wyciąg z certyfikatu czy kopie certyfikatu typu.

Wniosek o wydanie wyciągu z certyfikatu -> pobierz druk PDF lub -> pobierz formularz doc

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać do Pracowni Certyfikacji Wyrobów ITS pocztą, faxem lub mailem.