Certyfikacja Przewoźników Drogowych

Informacja dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych 

w transporcie drogowym

WARUNKI UCZESTNICTWA

Strona internetowa zawiera m.in. niezbędne dokumenty, podstawę prawną procesu certyfikacji, interpretację przepisów, zakres wymaganej wiedzy na egzaminie oraz próbne testy egzaminacyjne.

UWAGA!!!


Procedura prowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w sytuacji zagrożenia epidemicznego chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

 

Niniejszy dokument wprowadza zasady warunkujące przeprowadzenie  egzaminów w wyjątkowych okolicznościach zagrożenia epidemicznego, dla osób, które uznają potrzebę wzięcia udziału w egzaminie za potrzebę uzasadnioną życiowo i niezbędną. Wszystkie osoby, dla których pilne przeprowadzenie egzaminu nie jest uwarunkowaniem koniecznym, prosimy o rozważenie powstrzymania się od uczestnictwa w egzaminie do czasu zażegnania lub zmniejszenia zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie, mając na uwadze dobro uczestników egzaminu oraz członków komisji egzaminacyjnej i innych osób zaangażowanych w ten proces, prosimy o rozważne i odpowiedzialne postępowanie i podejmowanie decyzji uwzględniając dobro społeczne.

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją, związaną z zagrożeniem epidemicznym występującej choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w świetle obecnych przepisów i wytycznych, Instytut Transportu Samochodowego realizuje egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym (dalej CPC) po spełnieniu niżej wymienionych warunków.

 

1. Warunki uczestnictwa w egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

1.1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest przesłanie do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, poza dokumentami określonymi w regulaminie,  wypełnionego i podpisanego wniosku (załącznik nr 1). Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Instytutu.

1.2. Osoby, które złożyły już wcześniej wymagane dokumenty do ITS, w celu zapisania na egzamin proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku (załącznik nr 1) na adres email:  transport@its.waw.pl

1.3. Przed rozpoczęciem egzaminu należy komisji przekazać podpisany wniosek o którym mowa w punktach 1.1 i 1.2., który w dniu egzaminu komisja przekazuje uczestnikom egzaminu w celu ich uzupełnienia i podpisania.  

1.4. Kandydat podpisując wniosek, o którym mowa w punkcie 1.1 i 1.2, akceptuje uczestnictwo w egzaminie na własne ryzyko i na własną wyłączną odpowiedzialność, oraz odpowiedzialność cywilną lub karną związaną z nie zastosowaniem się do zawartych w tym wniosku oświadczeń, lub złożeniem wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym.

1.5. Kandydat podpisując wniosek akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń członków komisji w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.

1.6. Niezastosowanie się przez kandydata do zasad wskazanych w punkcie 1.1-1.3 będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu,  bez możliwości usprawiedliwienia.  

1.7. Kandydat ma obowiązek przez cały czas trwania egzaminu stosować odpowiednią ochronę twarzy, z wyłączeniem przypadków przeciwwskazań opisanych w przepisach ogólnych. Adekwatną ochronę twarzy stanowi odzież lub jej część, maska, maseczka, przyłbica albo kask ochronny.

1.8. Kandydat ma obowiązek przy każdorazowym wejściu do sali egzaminacyjnej stosować ochronę rąk w postaci odpowiednich rękawiczek lub stosowania środków dezynfekujących.

1.9. Kandydat ma obowiązek odsłonić twarz do weryfikacji tożsamości przy każdorazowym wezwaniu do tego przez komisję.

 

2. Warunki przygotowania i udostępnienia przez Ośrodek sali celem przeprowadzenia przez ITS egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

2.1. Maksymalna liczba osób na egzaminie będzie wynikała z wielkości sali egzaminacyjnej lub regulacji zawartych w przepisach prawnych przy założeniu, że odległość pomiędzy osobami będzie wynosiła co najmniej 2 metry.

2.2. Stanowiska poszczególnych kandydatów są ustawione w taki sposób, że nie zachodzi konieczność zbliżania się do pozostałych kandydatów w przypadku przechodzenia do członków komisji lub w przypadku  opuszczania sali egzaminacyjnej.

2.3. Na sali egzaminacyjnej ma być zapewniona wentylacja pozwalająca na zachowanie odpowiednich warunków temperaturowych.

2.4. Pomiędzy egzaminami nastąpi  przerwa w czasie której przeprowadzana będzie dezynfekcja blatów wszystkich stanowisk kandydatów i członków komisji oraz nastąpi wietrzenie pomieszczenia.

 

3. Warunki dla członków komisji powołanej przez Dyrektora ITS w celu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

3.1. Wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej mają obowiązek, przed przystąpieniem do pełnienia funkcji w komisji złożyć wniosek, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

3.2. Członek komisji egzaminacyjnej podpisując wniosek, o którym mowa w punkcie 3.1, akceptuje uczestnictwo w egzaminie na własne ryzyko i na własną wyłączną odpowiedzialność, oraz odpowiedzialność cywilną lub karną związaną z niezastosowaniem się do zawartych w tym wniosku oświadczeń, lub złożeniem wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym.

3.3. Członek komisji podpisując wniosek akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń organizatora egzaminu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.

3.4. Członek komisji  ma obowiązek przez cały czas trwania egzaminu stosować odpowiednią ochronę twarzy, z wyłączeniem przypadków przeciwwskazań opisanych w przepisach ogólnych. Adekwatną ochronę twarzy stanowi odzież lub jej część, maska, maseczka, przyłbica albo kask ochronny.

WNIOSEK (Załącznik nr 1)

Adres Instytutu:

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 662 263 562; 22 43 85 370; 22 43 85 383; 22 43 85 396 lub mailowy: transport@its.waw.pl

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close