Sylwetka naukowa - Andrzej Świderski

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Świderski

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej (1986). W roku 2004 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (specjalność – eksploatacja). W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport (specjalność – modelowanie procesów i systemów transportowych).

W latach 2013 – 2016 - profesor nadzwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej (Wydziału Mechanicznego, później Wydziału Logistyki). W latach 2014 – 2016 – prodziekan ds. naukowych Wydziału Logistyki WAT.

Specjalista z zakresu transportu i logistyki. Jego zainteresowania naukowe, to głównie inżynieria jakości w tym obszarze. Zajmuje się też badaniami nad wykorzystaniem sieci neuronowych do oceny m.in. procesów logistycznych i transportowych.

Ekspert w zakresie zarządzania jakością. Auditor jakości z międzynarodowymi uprawnieniami. W latach 1999 – 2013 kierował akredytowaną jednostką certyfikującą systemy zarządzania (Zakładem Systemów Jakości i Zarządzania). W latach 1995 – 2015 – auditor wiodący Polskiego Centrum Akredytacji (wcześniej Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji) w procesach akredytacji laboratoriów badawczych, jednostek certyfikujących i inspekcyjnych.

Autor/współautor 3 monografii, redaktor naukowy 6 recenzowanych monografii, autor ponad 30 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i ponad 30 referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych, autor ponad 20 rozdziałów w monografiach, autor/współautor ponad 80 artykułów opublikowanych w punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Promotor i recenzent prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Członek komisji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie naukowej transport.

Kierownik i wykonawca projektów badawczych (również w konsorcjach z Instytutem Transportu Samochodowego) finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Członek wielu komitetów technicznych i rad zarządzających jednostek certyfikujących wyroby. Członek Komitetu Programowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. W latach 2014 – 2016 – członek Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego. W latach 2015 – 2016 - członek Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej w ITS.

Członek Rad Programowych i recenzent wielu czasopism naukowych krajowych i zagranicznych.

Posiada szereg wyróżnień, w tym: medal „Za zasługi dla Wydziału Mechanicznego WAT”, nagroda Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej za utworzenie i zorganizowanie Wydziału Logistyki WAT (nagroda zbiorowa), Złoty Krzyż Zasługi, Złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Złoty medal „Siły Zbrojne w służbie ojczyzny”.