Nasze projekty

Centrum Telematyki Transportu aktywnie uczestniczy w projekach badawczych i badawczo-rozwojowych. Nasze kompetencje zbudowaliśmy realizując następujące projekty:

1. DARTS: „Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios (pol. Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych)”, GOSPOSTRATEG, Umowa nr.: GOSPOSTRATEG8/0001/2022

Projekt jest realizowany przez konsorcjum Instytutu Transportu Samochodowego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest opracowanie autorskiej bazy scenariuszy testowych dla pojazdów autonomicznych (AV), uwzględniających warunki drogowe charakterystyczne dla Polski. 
Gestorem projektu jest Ministerstwo Infrastruktury, dla którego baza będzie stanowić podstawę do projektowania, tworzenia, testowania i ewaluacji systemów percepcji pojazdów kategorii L3-L5 wg normy SAE J3016. Baza, po zakończeniu projektu, zostanie udostępniona zainteresowanym podmiotom na zasadzie non-profit, tak by wzmacniać potencjał polskiej gospodarki. Baza będzie zawierać dane dostarczone przez różne sensory: IMU, GPS, kamery, radary, lidary. Dane te, po odpowiedniej obróbce, zostaną poddane adnotacji. W procesie tworzenia adnotacji danych oraz badania ich jakości zostaną wykorzystane algorytmy sztucznej inteligencji oraz zaawansowane metody obróbki danych cyfrowych, m.in. fuzja danych, automatyczna detekcja i śledzenie obiektów oraz algorytmy aktywnego uczenia. 
Projekt jest realizowany przez konsorcjum Instytutu Transportu Samochodowego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest opracowanie autorskiej bazy scenariuszy testowych dla pojazdów autonomicznych (AV), uwzględniających warunki drogowe charakterystyczne dla Polski. Gestorem projektu jest Ministerstwo Infrastruktury, dla którego baza będzie stanowić podstawę do projektowania, tworzenia, testowania i ewaluacji systemów percepcji pojazdów kategorii L3-L5 wg normy SAE J3016. Baza, po zakończeniu projektu, zostanie udostępniona zainteresowanym podmiotom na zasadzie non-profit, tak by wzmacniać potencjał polskiej gospodarki. Baza będzie zawierać dane dostarczone przez różne sensory: IMU, GPS, kamery, radary, lidary. Dane te, po odpowiedniej obróbce, zostaną poddane adnotacji. W procesie tworzenia adnotacji danych oraz badania ich jakości zostaną wykorzystane algorytmy sztucznej inteligencji oraz zaawansowane metody obróbki danych cyfrowych, m.in. fuzja danych, automatyczna detekcja i śledzenie obiektów oraz algorytmy aktywnego uczenia. 

 

 

2. Trustonomy: "Building Acceptance and Trust in Autonomous Mobility", H2020 MG 3.3 Grant no. 815003

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu H2020. Celem projektu jest budowanie zaufania do pojazdów autonomicznych oraz zachęcenie użytkowników pojazdów do korzystania z systemów wspomagających kierowców (ADAS).

Projekt zakłada porównanie pod względem doświadczeń, etyki i dopuszczalności różnych technologii i podejść dotyczących automatycznej jazdy i transferu kontroli. Odnosi się do wielu rodzajów użytkowników (uwzględniając wiek, płeć, doświadczenie), środków transportu (samochody osobowe, pojazdy ciężarowe, autobusy), a także poziomów automatyzacji (L3-L5) i warunków jazdy. Projekt koncentruje się na: monitorowaniu stanu kierowcy (DMS), interfejsach człowiek-maszyna (HMI), szkoleniu kierowców, ocenie ryzyka, wczesnym ostrzeganiu i planowaniu trajektorii ruchu pojazdu, ocenie jakości interwencji kierowcy oraz zaufaniu i akceptacji kierowcy.

https://h2020-trustonomy.eu/

3. AV-PL-ROAD: "Polska droga do automatyzacji transportu drogowego", GOSPOSTRATEG, Umowa nr Gospostrateg1/388495/26/NCBR/2019, 2018-2021

Projekt realizowany w ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ma na celu stworzenie wytycznych dotyczących m.in. regulacji prawnych wprowadzenia na polskie drogi pojazdów autonomicznych. W wyniku przedsięwzięcia powstaną zalecenia dla urzędów, instytucji i zarządców dróg w zakresie wdrożenia w Polsce pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym. W ramach projektu planowane jest też opracowanie katalogu międzynarodowych dobrych praktyk w tworzeniu przepisów umożliwiających dopuszczenie pojazdów autonomicznych do ruchu oraz dostosowanej do tego infrastruktury drogowej.

4. F2J - Future-Ready Ed Right Skills To Right Job. ERASMUS +, Project 2018-1-TR01-KA202-059505

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+, realizowany w latach 2018-2021. Grupą docelową projektu są pracownicy administracji publicznej, pracownicy centrów kształcenia zawodowego, studenci i trenerzy, którzy zamierzają szkolić się lub przekwalifikowywać w celu zdobycia określonych umiejętności w zakresie Przemysłu 4.0. Projekt zakłada określenie ich stylów uczenia się i nauczania, wytypowanie pożądanych kompetencji i najbardziej liczących się umiejętności w dobie Przemysłu 4.0. oraz stworzenie odpowiednich testów kompetencyjnych.

https://www.futureed2job.com/

5. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Nr umowy: POWR.02.06.00-00-0063/19-00

Projekt służy wprowadzeniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb i zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jego celem głównym jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi tych osób poprzez opracowanie standardów obsługi i działania szkoleniowe.

6. ICT-INEX: "ICT-based, innovative training model development for building Professional competences in transport industry among groups defavorised on labour market", ERASMUS +, Kształcenie i Szkolenia zawodowe - Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. Umowa nr 2016-1-PL01-KA202-026755

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+, realizowany w latach 2016-2019. Bezpośrednim celem projektu było zwiększenie dostępności i efektywności szkoleń dla kandydatów na kierowców zawodowych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. wirtualnej rzeczywistści) przy uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy, takich jak młodzi bezrobotni, osoby po pięćdziesiątym roku życia oraz imigranci spoza krajów UE. Przeanalizowanie potrzeb, barier i dostępnych rozwiązań dla tych grup społecznych pozwoliło na wypracowanie spójnego modelu prowadzenia szkoleń dla osób chcących zostać kierowcami zawodowymi, szczególnie w obliczu postrzegania tego zawodu jako mało atrakcyjnego, a także w kontekście rosnącego deficytu siły roboczej w branży transportowej.

7. Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, RID-3D, I konkurs wspólnego przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA pn. Rozwój Innowacji Drogowych, Umowa nr DZP/RID-I-33/4/NCBR/2016, 2016-2018

Projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2016-2018. Celem praktycznym realizowanego projektu było opracowanie innowacyjnej i kompleksowej metodyki oceny reklam zewnętrznych w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przygotowanie spójnych z metodyką wytycznych technicznych dotyczących istotnych parametrów nośników reklamowych. Ocena odnosiła się do kategorii kryteriów technicznych, treściowych i lokalizacyjnych.

8. Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, RID-4D, I konkurs wspólnego przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA pn. Rozwój Innowacji Drogowych, Umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016 DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016

Projekt skupiał się na ocenie wpływu Inteligentnych Systemów Transportowych i zastosowanych w nich rozwiązań na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności w kontekście realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Do oceny tej zostały użyte wysokiej klasy symulatory jazdy i oprogramowanie symulacyjne Visum/Saturn/Vissim z uwzględnieniem modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku projektu opracowane zostały wielokryterialne metody oceny wpływu usług ITS na bezpieczeństwo i efektywność ruchu oraz wytyczne do oceny zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu w zależności od przyjętych rozwiązań usług ITS.

9. Miejsca parkingowe na MOP, RID-4E, I konkurs wspólnego przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA pn. Rozwój Innowacji Drogowych, Umowa nr DZP/RID-I-44/8/NCBR/2016, 2016-2018

Projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2016-2018. W wyniku projektu opracowano metodykę, dzięki której możliwe jest planowanie i projektowanie optymalnej liczby miejsc parkingowych na nowopowstających obiektach Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) uwzględniając obecną jak i przyszłą charakterystykę ruchu drogowego, zmienność sezonową ruchu oraz sieciowe zarządzanie podróżami.

10. Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu, RID-4F, I konkurs wspólnego przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA pn. Rozwój Innowacji Drogowych, Umowa nr DZP/RID-I-36/5/NCBR/2016, 2016-2018

Projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2016-2018. Celem niniejszego projektu było opracowanie zaleceń w zakresie stosowania oznakowania eksperymentalnego (OE). Opracowane zostały m.in. zasady i metody oceny OE ze względu na: komunikatywność i projekt oznakowania (wymiary, piktogramy, kolorystyka). Zaproponowana metoda umożliwia przeprowadzenie badań wpływu oznakowania na kierujących pojazdami w ruchu rzeczywistym (dla zrealizowanych projektów OE), ale także w środowisku wirtualnym zaawansowanego symulatora jazdy samochodem (dla projektów planowanych).

11. Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, aDrive, III konkurs Programu Badań Stosowanych NCBiR, Ścieżka B (Mechanika i Transport), umowa nr PBS3/B6/28/2015, 2015-2017

Projekt realizowany w latach 2015-2017. aDrive był pierwszym przedsięwzięciem ITS i jednym z pierwszych projektów w Polsce w zakresie badań nad pojazdami autonomicznymi. Celem projektu było opracowanie zintegrowanego środowiska symulacyjnego do testowania interfejsów komunikacji kierowca-pojazd w zakresie różnych modalności sensorycznych.

http://adrive.its.waw.pl/

12. Projekt EMERALD: Energy ManagEment and RechArging for efficient eLectric car Driving, FP7 Objective GC-ICT-2011.6.8 ICT for fully electric vehicles, Grant Agreement no 314151, 2014-2016

Projekt finansowany przez Komisję Europejską, realizowany w latach 2012-2016. Cele projektu koncentrowały się wokół optymalizacji zużycia energii i integracji pojazdów elektrycznych do obecnie istniejącej infrastruktury. Projekt stanowił bezpośrednią kontynuację działań podejmowanych w ramach projektu EcoGem.

13. Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie BRD, EYEVID, I konkurs Programu Badań Stosowanych NCBiR, Ścieżka B (Mechanika i Transport), umowa nr PBS1/B6/9/2012, 2012-2015

Projekt EYEVID dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych, realizowany w latach 2012-2015. Projekt działał na rzecz opracowania narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Wynikiem badań było opracowanie zestawu narzędzi do kompleksowej oceny bezpieczeństwa wynikającego z widoczności lub braku widoczności elementów kluczowych dla poprawnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdów w sieci drogowej.

14. ICT-DRV: Preparing and keeping professional drivers qualification up-to-date for their changing job requirements with multimedia-based learning, Education and Culture DG, project nr 526967-LLP-1-2012-1-DE-LEONARDO-LMP, 2012-2015

Projekt realizowany w ramach programu „Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie”, w latach 2012-2015. Główne cele projektu były bezpośrednio związane z polepszeniem jakości wstępnych i okresowych szkoleń dla kierowców zawodowych poprzez wdrożenie innowacyjnych, zaawansowanych środków informatycznych, w szczególności szkoleń e-learningowych z zastosowaniem symulatorów jazdy. Dużą uwagę poświęcono na badanie możliwości, ograniczeń i wymagań dla celów udoskonalenia metod szkoleniowych w obrębie zapisów dyrektywy 2003/59/EC.

15. EcoGem, Cooperative Advanced Driver Assistance System for Green Cars, 7 Program Ramowy, Information and Communication Technologies for Green Cars Initiative, umowa nr 260097, Komisja Europejska, 2010-2013

Projekt finansowany w ramach 7 PRUE, realizowany w latach 2010-2012. Główne zadania projektu skupiały się wokół optymalizacji zużycia energii i integracji pojazdów elektrycznych z obecnie istniejącą infrastrukturą ładowania. W ramach projektu powstał kooperacyjny zaawansowany system wspomagania kierowcy dedykowany do pojazdów elektrycznych. System nawigacyjny EcoGem poprawia autonomię, efektywność i niezawodność pojazdów elektrycznych wskazując kierowcy najbardziej efektywną pod względem zużycia energii trasę przejazdu.

16. Projekt badawczo-rozwojowy: "Opracowanie metodyki oceny systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych eCall", projekt NR 10-0016-06/2009, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2009-2012

Projekt realizowany w latach 2009-2012, dotyczący systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych „eCall”. Celem projektu było stworzenie metodyki oceny systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych „eCall”. Opracowano symulator urządzenia eCall zawierający moduł nadawczo-odbiorczy do badań poprawności współpracy z sieciami operatorów GSM w trakcie zestawiania połączeń z numerami alarmowymi eCall 112, w zakresie zgodności nadawanych komunikatów MSD/FSD z wymaganiami odpowiednich norm i specyfikacji.

17. Projekt badawczo-rozwojowy: "PanCerMet - Pasywna ochrona obiektów mobilnych (powietrznych i lądowych) przed oddziaływaniem pocisków AP", projekt O R00 0056 07, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2008-2012

Projekt realizowany w latach 2010-2012. W ramach projektu opracowano konstrukcję nowoczesnego modułowego pancerza kompozytowego (wielowarstwowego) o odpowiednim stopniu ochrony balistycznej (do poziomu 4 według standardu NATO STANAG 4569) dla pojazdów lądowych oraz obiektów latających. Projekt obejmował również opracowanie paneli o odpowiednich kształtach i grubości oraz połączenia szybkozłączne, pozwalające na bardzo szybki demontaż w przypadku uszkodzenia panelu, bez zdejmowania i ryzyka uszkodzenia modułów sąsiednich.

18. Training of Trainers for the obligatory periodic training (TOT to FCO) of truck drivers for the carriage of goods", Education and Culture DG, project nr 2009-1-FR1-LEO05-07049, Lifelong Learning Programme, 2009-2011

Projekt finansowany z europejskiego programu Leonardo Da Vinci - Transfer of Innovation, realizowany w latach 2009-2011. Celem realizacji projektu była poprawa jakości szkolenia, a w konsekwencji podniesienie bezpieczeństwa na drogach. W projekcie zastosowano nowoczesne metody szkolenia korzystając z doświadczeń różnych krajów biorących udział w projekcie (Polska, Hiszpania, Francja, Belgia).

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close