Certyfikacja wyrobów - definicja wyrobu certyfikowanego

Sprawdzenie statusu egzemplarza wyrobu jako objętego, bądź nie objętego certyfikacją, w odniesieniu do wyrobów certyfikowanych przez ITS, odbywa się w oparciu o niżej przedstawioną definicję:

Wyrobem certyfikowanym, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, jest wyrób, który jednocześnie spełnia następujące warunki:

  1. jest wyrobem, na który został wydany certyfikat typu,
  2. jest wyrobem, który został wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku w okresie ważności certyfikatu,
  3. jest wyrobem, który został wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku przez posiadacza certyfikatu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Wyrobem certyfikowanym jest również egzemplarz wyrobu, który został poddany badaniom, w pełnym zakresie, na potrzeby przeprowadzenia procesu certyfikacji, o ile przeprowadzone badania nie miały wpływu na właściwości wyrobu.

Jeżeli wyrób posiada określony termin przydatności do użycia lub inny równoważny termin, wyrób taki traci status wyrobu certyfikowanego z chwilą przekroczenia tego terminu.