Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie

Problemy programowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie

Monografia

Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Jacka Brdulaka

ISSN 0239-4855

Rok wydania: 2016

Cena 40 zł netto

Spis treści

W monografii przedstawiono rozważania poświęcone Paneuropejskiemu Korytarzowi Komunikacyjnemu Nr II oraz nowym zagadnieniom zarządzania infrastrukturą transportową, przede wszystkim centrom logistycznym, które powinny mieć struktury zarządcze reprezentujące interesy udziałowców i synergicznie wypracowywujące wartość dodaną dla zlokalizowanych w takich miejscach podmiotów gospodarczych. Kolejne rozdziały poświęcone zostały problemom aglomeracji warszawskiej – warszawski obszar metropolitarny. Zakończenie opracowania stanowią wskazówki metodologiczne związane z uproszczonym rachunkiem ekonomicznym skutków nowych inwestycji drogowych w warunkach Polski Wschodniej. Są one też pomostem do przyszłych ekonomicznych badań sygnalizowanych problemów.

Przedkładany Czytelnikom Zeszyt Naukowy ITS daleki jest od wyczerpania analizowanych problemów i stanowi swoistą relację z wykonanych dotychczas prac. W intencji autorów syntetyczne ich podsumowanie będzie możliwe po zrealizowaniu założonego programu badawczego.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem: wydawnictwa@its.waw.pl