Koniunktura w transporcie. Metodyka badań, wyniki, modele

Koniunktura w transporcie. Metodyka badań, wyniki, modele

Sławomir Dorosiewicz

ISBN 978-83-60965-70-2

Stron: 126

Cena: 39 zł netto

 

 

Spis treści:

Publikacja powstała na podstawie analiz polskiego rynku transportowego. Badaniami objęto grupę przedsiębiorstw prowadzących działalność transportową w zakresie przewozu ładunków. Poruszono kwestie związków pomiędzy wielkościami opisującymi kondycje polskiego rynku przewozów samochodowych a charakterystykami pozostałych sektorów gospodarki, przeanalizowano tendencje długookresowe rozwoju polskiego transportu samochodowego oraz doskonalenie metodyki badań koniunktury. Głównym celem publikacji jest omówienie przemian dokonujących się z biegiem lat na rynku przewozów samochodowych, pogłębienie i poszerzenie analiz tego rynku oraz zwiększenie bazy metodologicznej badań koniunktury w transporcie.

Książka dostarcza odbiorcom odpowiednich informacji pomagających w podejmowaniu działań i decyzji w zakresie polityki gospodarczej.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem wydawnictwa@its.waw.pl