Polski transport samochodowy ładunków


Koszty Zewnętrzne Transportu Samochodowego 
Stan – Sprawcy - Skutki
Autorzy: Krystyna Bentkowska-Senator, Wojciech Gis, Zdzisław Kordel, Jerzy Waśkiewicz
ISBN 978-83-60965-90-0
Cena: 39 PLN

Polski transport samochodowy ładunków

K. Bentkowska-Senator
Z. Kordel
W. Gis
J. Waśkiewicz
I. Balke
P. Pawlak

ISBN 978-83-60965-51-1

Cena 49 zł (brutto)

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach niniejszej monografii przeprowadzono kompleksową analizę sektora samochodowego przewozów ładunków, tj. charakterystykę jego wybranych elementów składowych oraz identyfikację czynników wpływających na jego działalność, a także jak nadmierne rozdrobnienie przedsiębiorstw transportowych czy niekontrolowana konkurencja. Omówione zostały odpowiednie akty prawne wspólnotowe i krajowe, które wpłynęły na stan szeroko pojętego otoczenia w sferze realnej i regulacyjnej. Analiza „trzonu” działalności transportu samochodowego, który umownie dotyczy stanu ilościowego i jakościowego, struktury przedsiębiorstw ze względu na liczbę pojazdów czy też wielkości przewozów została przeprowadzona dla transportu ogółem, jak też w podziale na relacje przewozów krajowe i międzynarodowe, mimo tego, że współcześnie podział ten ulega zatarciu. Odrębne omówienie tych rodzajów przewozów jest wynikiem dostępności istniejącej bazy statystycznej.

Książka została podzielona na trzynaście rozdziałów, których układ odpowiada strukturze rozważań przyjętych jako zakres tematu.

Całość zaprezentowanych rozważań może być wykorzystywana zarówno przez praktyków jak i teoretyków zajmujących się zagadnieniami funkcjonowania transportu samochodowego w przewozach ładunków. Jest to także dobry materiał dydaktyczny dla studentów.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem: wydawnictwa@its.waw.pl